برنامه حمایت ورزشی و اجتماعی

کراس

گروه کراس افتخار دارد در طول دوره فعالیت خود از تیم ها، ورزشکاران و برنامه های اجتماعی و مسابقات بسیاری حمایت کرده است. حمایت از تیم ها و ورزشکاران حرفه ای و آماتور رویکرد کراس برای تبلیغ و گسترش ورزش و سبک زندگی سالم در بین مردم و بویژه جوانان است. همچنین حمایت های نقدی و غیرنقدی یکی از بنیادهای برنامه های مسئولیت گروه کراس برای بازپرداخت دیون اجتماعی و فرهنگی خود به جامعه است.

برنامه های حمایتی کراس عمدتا عبارتند از:
  • - حمایت از تیم های حرفه ای و آماتور
  • - حمایت از ورزشکاران
  • - حمایت از برنامه های اجتماعی
  • - حمایت از برنامه های ورزشی و مسابقات
  • - حمایت از برنامه های علمی و دانشگاهی